Keatsferiening "De Twa Doarpen"

Wolkom op de webside fan de keatsferiening "De Twa Doarpen" te Jellum/Bears! Op dizze webside fine jo sa ol ynformaasje oer oankommende wedstriiden yn Jellum/Bears, leuke foto's fan foarige partijen en kontakt gegevens fan de fereniging.

Wedstriiden